आम्ही ...हून आहोत
(amhi ... hun āhot) m
मी ...हून आहे
(mi ...hun āhe) f

आम्ही ...हून आहोत
(amhi ... hun āhot) m
मी ...हून आहे
(mi ...hun āhe) f

आम्ही ...हून आहोत
(amhi ... hun āhot) m
मी ...हून आहे
(mi ...hun āhe) f

आम्ही ...हून आहोत
(amhi ... hun āhot) m
मी ...हून आहे
(mi ...hun āhe) f