கஜம்
கழஞ்சு
கலப்பு பின்னம்
கரடுமுரடாக
கரடுமுரடான்
கண்மண் தெரியாமல்
கண்மண் தெரியாத
கண்டம்
கடகரேகை
ஒருமாதிரியாக
ஒருகண்
ஏனோதானோ-என்று
ஏனோதானோ-என்ற
ஏறுமாறாக
ஏறுக்குமாறாக
ஏறுக்குமாறான
ஏகோபித்து
ஏகோபித்த
எடுப்பாக
எடுப்பான
எசகுபிசகாக
எசகுபிசகான
உருப்படியாக
உருப்படியான
உருண்டுதிரண்டு
உருண்டுதிரண்ட
-ஈயம்
இறம்ப